<meta>
<phase_1>
 <rybakov>
  <meta charset="x10">
  <title>rybakovnft_private</title>
  <link rel="stylesheet">
 </rybakov>
 <body>
  <!-- mint -->
 </body>
</meta>